วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

โรงเรียนบ้านยะวึก

โรงเรียนบ้านยะวึก( ผจงราษฏร์วิทยาคาร)

นายนคร    พรหนองแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน


ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
             โรงเรียนบ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)  ตั้งอยู่  บ้านยะวึก  หมู่ที่1  ตำบลยะวึก อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ได้เปิดการเรียนการสอนมา  ตั้งแต่พ.ศ.2465   โดยมีนายบุญ(ไม่ทราบนามสกุล)  เป็นครูใหญ่ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2470   โดยการนำขุนผจงราชการ  (นายหลง    อินอุไร)กำนันตำบลยะวึกร่วมกับราชฎรก่อสร้างอาคารเรียนขนาด4ห้องเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยมีนายคิด บุราคร เป็นครูใหญ่
             โรงเรียนบ้านยะวึกตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์เป็นระยะทาง115กิโลเมตรปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
โรงเรียนพี่น้องใกล้เคียง
             โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก,โรงเรียนบ้านแสนสุข,โรงเรียนบ้านงิ้ว,โรยงเรียนบ้านกระเบื้อง และโรงเรียนเมืองบัววิทยา

สีประจำโรงเรียน
             สีประจำโรงเรียน คือ  ขาว  แดง
               - สีแดง     หมายถึง  ผู้มีวินัยและความกล้าแกร่ง
               - สีขาว     หมายถึง   ความเป็นผู้มีปัญญา  มีคุณธรรม  และมีความอ่อนน้อม


คำขวัญของโรงเรียน
             ซื่อสัตย์  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้

 กิจกรรมในโรงเรียนของเรา
 เข้าค่ายพุทธบุตร
ทำบุญตักบาตร
ลูกเสือ – เนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์


จัดเสนอโดย             ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์     จันทบุตร   เลขที่  8  ชั้นม.3/1
อาจารย์ที่ปรึกษา       นายสมิน     จารุทรัพย์สดใส
อาจารย์ประจำวิชา     นายทองแดง    ฉวีวงศ์